NADZÓR INWESTORSKI
Wrocław i okolice

Nadzór inwestorski jest to nadzór nad robotami budowlanymi pełniony przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży. Może on zostać ustanowiony przez inwestora lub w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę może nałożyć na inwestora obowiązek zapewnienia nadzoru budowlanego.

Obecność inspektorów nadzoru inwestorskiego na budowie jest zawsze korzystna dla inwestora, gdyż są oni na budowie, by chronić jego interesy i zapewnić prawidłowy przebieg procesu budowy. Inspektorzy budowlani mają m.in. prawo wydawać kierownikowi budowy polecenie usunięcia nieprawidłowości lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy kierownik budowy jest zatrudniony przez generalnego wykonawcę.

Zaletą naszej kadry inżynierskiej jest bogate doświadczenie zdobywane podczas projektów realizowanych dla polskich i zagranicznych klientów. Nasza kadra posiada uprawnienia budowlane, które pozwalają sprawować nadzór inwestorski w zakresie:

 • konstrukcyjno-budowlanym,
 •           sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres nadzoru inwestorskiego podejmowanego przez inspektora budowlanego z BRPB

Szczegółowy zakres usługi nadzoru inwestorskiego realizowanego we Wrocławiu i okolicach jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta. W ramach nadzoru inwestorskiego zapewniamy:

 • kontrolę postępu prac oraz zgodności prac z harmonogramem płatności,
 • kontrolę zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzenie, jakości wykonanych robót budowlanych i stosowanych materiałów,
 • sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu,
 • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,
 • przygotowanie dokumentacji i uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektów budowlanych,
 • sprawdzenie usunięcia usterek.

Na życzenie inwestora usługa może być poszerzona o:

 • nadzór BHP,
 • administrację dokumentacji,
 • kontrolowanie rozliczeń budowy,
 • kontrolowanie przestrzegania umowy przez wykonawcę,
 • sporządzanie raportów miesięcznych.
Naszą usługę kierujemy m.in. do firm budujących, przebudowujących lub remontujących swoje obiekty budowlane, a także do deweloperów budujących budynki mieszkalne, usługowe czy przemysłowe.

Cena usługi nadzoru inwestorskiego zależy od wielkości obiektu, stopnia skomplikowania robót, czasu trwania inwestycji oraz zakresu świadczonych usług.

Jeżeli poszukują Państwo nadzoru inwestorskiego we Wrocławiu czy okolicach i chcą dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu na adres kontakt@brpb.pl lub na numer +48 666 61 81 71.

Nadzór budowy oraz inspektor nadzoru Wrocław i okolice